ด่วนที่สุด การคัดเลือกผูัประกอบวิชาชีพการทางศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงชน ประจำปี พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ - เชิญชวนร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล กับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐
การต่ออายุฯ ด้วยตนเอง ผ่านสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 2560
ประกาศเชิดชูเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” 2560
ประกาศคุรุสภาเรื่องการคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1
ฝากประชาสัมพันธ์ - ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560
ขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับข้อกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร.ร.บ้านโคกสูง, สนวนโคกเม็ก, บ้านเบิด และบ้านเซียงซิน - โนนดู่
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด
สำรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าว
วิธีพิมพ์ใบชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อชำระ ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม
ด่วนที่สุด รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
หารชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
ยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เก็บค่าปรับ เดือนละ 200 บาท นับจากวันหมดอายุ #เพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินตกเบิกเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)
แนวทางในการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Business Plan) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
7 มิถุนายน 2560 ใครยื่นต่อ ล่าช้า คุรุสภา คิดค่าปรับ เดือนละ 200 บาท ###อ่านเพิ่มเติมด้วยคะ
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
แจ้งตรวจสอบการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียน
แจ้งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตำแหน่ง ไปรับสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2560 จังหวัดสุรินทร์
ด่วนที่สุด (ประธานเครือข่าย) การประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยแลนด์ 4.0(3 พ.ค. 60)
โครงการพัฒนาทักษการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าของลูกจ้างประจำ
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
โครงการ "ครูดีใจดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561(20 เม.ย. 60)
เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ต้องบันทึกคำสั่งของโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถประมวลการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในสังกัดได้ ดังนั้น จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ส่งคำสั่งในวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้จงได้ จำนวน 7 ฉบับ ไม่เช่นนั้นลูกจ้างประจำจะไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมด บ้านดู่นาหนองไผ่ บ้านเมืองไผ่กระท่ม บ้านยางชุม บ้านศรีณรงค์ บ้านยางขามเฒ่า บ้านหนองพิมาน บ้านทิพย์เนตร บ้านโพนทา บ้านหนองอีดำ บ้านหนองไม้ถี่ บ้านทุ่งโก บ้านนาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ บ้านดู่นาหนองไผ่ บ้านเมืองไผ่กระท่ม บ้านศรีณรงค์ บ้านยางขามเฒ่า บ้านทิพย์เนตร บ้านทุ่งโก บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สนมศึกษาคาร บ้านอีโสดหนองผาง
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
ให้โรงเรียนส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 10 เมษายน 2560
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
โครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ##ตามเอกสาร
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
แจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 งบประมาณปี พ.ศ.2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (สายครูผู้สอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู คศ.1
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2560
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ที่ตั้งอยูในพื้นที่ปกติ
ด่วนที่สุด การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่ง ครู
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 #จุดบริการงานคุรุสภา สพป.สร.2
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) (นับตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
เชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (มรภ.บุรีรัมย์)
รายงานผลการจัดงานวันครู 2560
ขอความอนุเคราะห์แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
สาร์น นายก รมต. อ่านวันครู 2560
การรับเงินอุดหนุนวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 จาก คุรุสภา
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560 ให้ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สำรวจความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การเข้าเฝ้าของครูอาวุโส ประจำปี 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งโรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ชุมพลบุรี ออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด้กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 2
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู ในสถานศึกษา 10 ปี
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเรียกตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู
รายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการพิจารณาย้ายครูสายผู้สอน ตามมติ กศจ. สุรินทร์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมศาลากลางสุรินทร์
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ"
กิจกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2559
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ลำดับขั้นตอนพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านตั้งใจ ขอให้ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันนี้
การเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรภาครัฐของไทย
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แจ้ง รางวัลครูภาษไทยดีเด่น 2559 โรงเรียน สามัคคีศึกษา นายพรเลิศ ซื่อสัตย์ ครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอให้โรงเรียนส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครูที่ไม่มีวิทยฐานะ และคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ส่ง สพป. จำนวน 7 ฉบับ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยตรงที่กลุ่มบริหารบุคคล
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 ให้ส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ
เชิญประชุม คัดรางวัล คุรุสภา ครูภาษาไทยดีเด่น ที่ สพป.สร.1 คำสั่งศึกษาธิการจังหวัด (นายเดชา การรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป.สร.2) ฝากแจ้งด้วยค่ะ
เชิญประชุม คัดรางวัล คุรุสภา ครูภาษาไทยดีเด่น ที่ สพป.สร.1 คำสั่งศึกษาธิการจังหวัด (นายกวี มะลิงาม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สร.2) ฝากแจ้งด้วยค่ะ
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (Thailand’s Educational Leader Symposium 2016 – TELS 2016)
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ”
สัญาญาจ้าง
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ร.ร.บ้านไกลเสนียด ร.ร.บ้านปรีง ร.ร.บ้านคอนสวรรค์ ร.ร.บ้านศรีณรงค์ ร.ร.วัดบึงบ้านสนม ร.ร.บ้านหนองระฆัง ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่ ร.ร.บ้านผักไหม ให้ส่งภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 ไม่เกินเวลา 10.00 น. ให้จงได้
เชิญประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งปีงบประมาณ 2559
แก้ไขกำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครูในสถานศึกษา) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน.
ด่วน การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559) ให้ส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2563
(ด่วนที่สุด 22 กันยายน 2559) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 กันยายน 2559)
ตรวจสอบรายชื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership skill (19 กันยายน 2559)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่างจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ส่งในวันที่ 15 ก.ย.59 อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี วันที่ 16 ก.ย.59 อ.สนม อ.โนนนารายณ์
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559)
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านส่งสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ส่งคุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ (เป้) ในวันที่ 20 กันยายน 2559
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แก้ไขเวลาการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2559) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากเวลา 9.30 น. เป็นเวลา 14.00 น. ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
ขอเชิญรอง ผอ.สพป.และประธานเครือข่ายโรงเรียน ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2559) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การคัดเลือกทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กรอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ตรวจสอบรายชื่อและอัตราเงินเดือน ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ทุกอำเภอ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มรภ.สุรินทร์
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
ซักซ้อมการจัดทำข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, สกลนคร เขต 3 รับย้าย)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ขอเชิญประชุม
กรอกข้อมูลรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปี 2559
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2559)
แจ้งโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ออกคำสั่งฯ
แก้ไขบัญชีรายละเอียด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ใช้ชุดนี้แทน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไข/เพิ่มเติม)
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพม. เขต 33 รับย้าย)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.บุุรีรัมย์)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามมติ กศจ.สุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
เรียน ข้าราชการที่จะมาดำเนินการเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทุกท่าน เอกสารดังต่อไปนี้ 1. ประกาศเกษียณ 2. สำเนาแฟ้มประวัติ 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นสุดท้าย กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการถ่ายเอกสารดังกล่าวไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติดต่อขอรับในวันประชุมตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำหนดเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายและลืมนำเอกสารมาในวันประชุม
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
การอบรมดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
การนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (งบดำเนินงาน)
ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ(Best Practice)
การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2559
การบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
ให้โรงเรียนประกาศให้ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค.59) จำนวน 5 โรงเรียน (บ้านตั้งใจ บ้านหนองคูใหญ่ บ้านแก บ้านคอนสวรรค์ บ้านโนน)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
แจ้งยกเลิกกำหนดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2
คำชี้แจง โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
แจ้ง เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม งบประมาณปี พ.ศ.2559
ชี้แจงการกรอกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สำรวจข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 (ต่อ เอกสารแนบ 3)
การจัดทำข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2
รายงานข้อมูลอัตรากำลังสายงานการสอน
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ด่วนมาก ขอเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียนประชุม
แต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสที่สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิครูอาวุโสในพระบรมราชนูปถัมป์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปี 2559
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด การร่วมประชุมงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แก้ไขประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ทบทวน มาตรการในการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่าง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างประจำ ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 18 เมษายน 2559 จำนวน 7 ฉบับ ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้
ตามเอกสาร การต่อใบอนุญาตฯ ครู ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ค่ะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ให้สถานศึกษาส่งความเห็นกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู
เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรากำลัง
ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประกาศ ชะลอการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์.
การยื่นต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ที่หมดอายุ ปี 2559
ประกาศ ชะลอการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์
รูปถ่ายของข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา พิธีมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เฟสบุ๊ค ชื่อ "เฟื่อง สุรินทร์ สอง รัตนะ" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) และการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างประจำ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แจ้งรายชื่อและเปลี่ยนสถานที่การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มรภ.สุรินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ (ว13/2556,ว13/2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) (วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค.59 ท่าตูม ชุมพล รัตนะ) (วันศุกร์ ที่ 18 มี.ค.59 สนม โนนนารายณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559
รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551,2552 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย ให้ติดต่อขอรับหลักเกณฑ์การออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ที่กลุ่มบริงานงานบุคคล (บุญเฟื่อง) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.ร.ร. เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 59) ภายในวันที่ 18 มี.ค.59 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.ร.ร. จะออกประเมินตั้งแต่วันที่ 7-31 มี.ค.59
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) โรงเรียนนับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2559 หนังสือแจ้งได้ลงไว้ให้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.59 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลด
เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (เฉพาะ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ และประธานเครือข่ายโรงเรียนทั้่ง 15 เครือข่าย ประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) หนังสือเชิญและคำสั่งแต่งตั้งจะแจกในวันประชุม
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) และบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1/2559
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2 (20 ก.พ.59)
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2 (19 ก.พ.59)
สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2 (18 ก.พ.59)
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอท่าตูมและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันครู 2559 ทุกท่าน ขอความกรุณา..
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมยื่นรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) นับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2559
แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 มาจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และซักซ้อมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ) รุ่นที่ 3
แจ้งยกเลิกหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.02/370 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มาเซ็นรับทราบการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มาเซ็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
ตรวจสอบเอกสารคำร้องขอย้ายต่างเขต (แก้ไขด่วน)
ทวงถามรายงานผลการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2559 อำเภอชุมพลบุรี
ร้องเรียนกรณีเสนอความคิดเห็น
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
สำรวจข้อมูลการจ้างคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ
การจ้างครูเกษียณอายุราชการมาทำหน้าที่เป็นครูอัตราจ้าง
ขอเชิญร่วมส่งแบบใบสมัครรับเลือกและผลงานของสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559
การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE online
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนดำเนินการเรื่อง “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS)
เอกสารวันครู
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS
มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
ขอความร่วมมือมอบรางวัลของ คุรุสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2559
แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2559
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2559 ให้ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2559
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบสอง)
คำสั่งย้ายครูสายงานการสอน ปกติ
รายละเอียดการย้ายครูสายงานการสอน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
องค์ประกอบการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูศิลปะ ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
กำชับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
ด่วนที่สุด การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูศิลปะ ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท.
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเข้าระบบ
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการ "ครูดีใจดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด การย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูสายผู้สอน
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ด่วนที่สุด การประกวดรางวัล obec awards (ต่อ)
ด่วนที่สุด การประกวด รางวัล obec awards
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหรสถานศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
แจ้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
ให้โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ส่งให้กลุ่มงานบำเหน็จฯ สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 6 ชุด
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสำนักานเขตพื้นที่การศึกษา
สำรวจข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาหลักสูตร "การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน หลังเลิกเรียน" โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
แจ้งสถานศึกษาที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลีียงเด็กพิการ ให้ดำเนินการจัดส่งสัญญาจ้างฉบับสำเนา 1 ชุด
แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างSP2,นักการภารโรงSP2และนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)จัดส่งเอกสาร..ด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะทำงานประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็ฐเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ(OBEC AWARDS)ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภรัตนบุรี
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภอท่าตูม
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภอชุมพลบุรี
โรงเรียนยังไม่รายงานการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 (อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดทำสัญญาจ้าง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ
แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารเพิ่มเติม ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต/ นักการภารโรง (SP2) / นักการภารโรง งบดำเนินงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
สัญญาธุรการโรงเรียน
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559 (ทำสัญญาจ้าง)
ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ ร.ร. ไม่ต้องส่ง สพป.)
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.อุบลราชธานี)
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด ตย.คำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องส่ง สพป.อีก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2558 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จำนวน 5 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ และคำสั่งลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 1 ต.ค.58 ในวันที่ 19 ต.ค.58 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกเงินเดือนต่อไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข"
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ระดับกลุ่มเครือข่าย ร.ร. และเชิญประชุมเฉพาะประธานเครือข่าย และรอง ผอ.สพป. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์)
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอรัตนบุรี)
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอท่าตูม)
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอชุมพลบุรี)
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม 24 หลักสูตร (2)
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม 24 หลักสูตร (1)
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (สพป.สุรินทร์ เขต 2)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2562 (ให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2558)
รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปี 2558
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ประชุม วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. จากห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นห้องประชุม โรงเรียนรัตนวิทยาคม
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2558) ให้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ประชุม วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๘
ครูดีมีทุกวัน (ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานและข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(ID PLAN) ประจำปี 2558-2559
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2558) ส่งในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 (16 ก.ย.58 อ.รัตนบุรี ชุมพลบุรี ท่าตูม) (17 ก.ย.58 อำเภอสนม โนนนารายณ์)
โรงเรียนที่ยังไม่รับแบบประเมินงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558
ขอให้มารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 (นับตัวและเงินเดือน)
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
ด่วนที่สุด : สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556-2557
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมสัมมนาวิชาการ "การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว7 หรือ ว17"
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสถานศึกษา ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู (พฤษภาคม)
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)
ประกาศเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ./รองผอ.สถานศึกษา
ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก มรภ.สุรินทร์ ประชุม 21 ก.ค.2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการท่าตูม - ชุมพลบุรี
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2558)
ขอให้โรงเรียนรัตนวิทยาคม, อนุบาลรัตนบุรี, บัลลังก์พงสวาย,บ้านเฉนียงและผาแดงวิทยา ส่งประกาศเกษียณลูกจ้างประจำ
การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้อง
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558และขอเชิญประชุม
เรียน ผอ.ร.ร.ทุกโรง โรงเรียนไม่ต้องส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งปรับเงินเดือนมาที่เขตอีก ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเก็บไว้ที่โรงเรียน
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
การอบรมวิธีการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษาฯ
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
ประกาศมาตรการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
แต่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ (มรภ.บุรีรัมย์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.บุรีรัมย์)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ (มรภ.มหาสารคาม)
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียน บ้านอาเลา บ้านนาดี บ้านหนองระฆัง บ้านโพนม่วง บ้านอ้อตลิ่งชัน โพนทองพิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์การอบรม
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครู
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครู
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
เกียรติบัตรการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
การให้ทุนการศึกษาภาษาจีน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ป.บัณฑิต
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยกเลิกคำสั่งแต่งตัังคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 9 - 12 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย (ผู้ที่เดินทางกับรถที่จัดเตรียมไว้ให้)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศ รายชื่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจ้างเงินนอกงบประมาณ เช่น จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา,เงบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอความร่วมมือประธานเครือข่าย แจ้งรายชื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน เคือข่ายละ 3 คน
โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตนและการจัดพิธีการ
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558
การประกาศเกียรติคุณครูฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาเศษ/เชิญประชุม ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) คือ 1 โรงเรียนบ้านนหนองไม้งาม 2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
กำหนดการพัฒนาและแบบกรอกประวัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ัง)
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ง)
คู่มือการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ง)
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ง)
การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558
การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำ พ.ศ. 2558
การเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ระดับชาติ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
รายชื่อ ผอ.ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2558) 1.นายเฉลิม เสาเวียง 2. นายจริญ อังสนุ 3. นายชำนาญ พานจำนงค์ 4. นายพจน์ การะเกษ 5. นางวรางคณา ชลาชัย 6. นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 7. นายไสว โคสนาม 8. นายบุญเกิด เหลามี 9. นายเทพวิรุฬห์ บุญมี
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ส่งในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
แจ้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครูผู้ช่วย ให้แต่งกายด้วยชุด เครื่องแบบปฏิบัติราชการ สีกากี
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เปลี่ยนแปลงสถานที่)
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประชุม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 (สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในเดือน กันยายน 2557 และ 2558)
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
สถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
เซ็นรับทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โปรดระวัง อย่าหลงเชื่อ
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2558 (มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ใบสมัครสอบครุผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยวการสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการ Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2015
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
กำกับ ติดตามการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์
ตรวจสอบพลเมืองดีที่ควรยกย่องของจังหวัดสุรินทร์
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
แนวทางการจัดกิจกรรมวันครูระดับสถานศึกษา
แจ้งส่งผลงาน obec awards ระดับชาติ
ประสานความร่วมมือโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558
การประชุมปฏิบติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21
แจ้งรับเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
แจ้งรับบัตรประกันสังคม
การอบรมสัมมนาบุคลากรน้อมนำคุณธรรมนำชีวิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2557
สารวันครูจากนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2558
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
แจ้งให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต,ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2,บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,ธุรการโรงเรียน,นักการภารโรง(งบดำเนินงาน),นักการภารโรงSP2,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และลูกจ้างในสำนักงานเขต สพป.สร.2 รับบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม พ.ศ.2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรา่ยชื่อผู้ได้รับรา่งวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
แจ้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน(ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ SP2)
การมอบรางวัลของคุรุสภาในงานวันครู 16 มกราคม 2558
แจ้งโรงเรียนบ้านตาเพชร แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
การพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
โครงการ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์
ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
แจ้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนโพ ส่งแก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วย (3โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางเข็ม,บ้านโนนสูง,บ้านยางชุม
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) พ.ย.57
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน) พ.ย.57
แจ้งโรงเรียนส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่งนักการภารโรง SP2 ปีงบประมาณ 2558
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูวิกฤติและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต และ นักการภารโรง (งบดำเนินงาน) งบประมาณปี พ.ศ.2558
การแสดงวิสัยทัศ์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรียน ผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS ทุกท่าน
เพิ่มเติม คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้น ป.ม.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
ช่องทางร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อสงสัย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปี2558
การอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน"
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556
แจ้งโรงเรียน บ้านดอนแรด บ้านขุมดิน ส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย"
แจ้งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนคืนให้นักเรียน,บุคลากรวิทยาศาสตร์และพคณิตศาสตร์(โครงการพัฒนาคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา)
การอบรมหลักสูตร "กฎระเบียบการเิงิน การคลัง และการบริิหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน"
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" คร้งที่ 9 พ.ศ. 2558
แจ้งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา)
เรื่อง แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ปีงบประมาณ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนสูง)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้ยังไม่รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ตย.คำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ และตย.คำสั่งลูกจ้างประจำ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด ตย.คำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
จัดส่งคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอข้ายไปดำรงตำแหน่ง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการวิจัยเพื่อทำผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
แจ้งประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง (งบดำเนินงาน)นักการภารโรง sp2 บุคลากรวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2556
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาด้านการวัดผล วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก และบรรณารักษ์
เนื่องจากเครื่องก๊อปี้ปริ้นเสีย จึงให้โรงเรียนทุกโรงรับหนังสือเรื่องเลื่อนขั้นเงินเเดือนทางเว็ปไซด์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
ประกาศ ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ด้านการวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย"
ด่วนที่สุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. ประจำปี 2557 กรณีพิเศษเพิ่มเติม
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" 2557
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "คุรุสภา" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
หลักเกณฑ์การย้าย สายบริหารสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ร.ร.บ้านนานวน(สนม) ร.ร.บ้านโนนเปือย ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่
แจ้ง โรงเรียน หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานย่องย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และพ.ศ.2561
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกในการฝึกอบรมต่างประเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ"
แจ้ง โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" ออกคำสั่งรับย้ายครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประชุมเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ลูกจ้างประจำ)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
แจ้งโรงเรียนบ้านตระมูง ออกคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู
ประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ส่งผลการประเมินครูผู้ช่วย (ด่วนที่สุด )
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
การเตรียมเอกสารเพื่อนำมาประกอบการขอรับเงินสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณ 2557
ส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน การอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีและเลื่อนวิทยฐานะ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
แต่งตั้งครูผู้ฃ่วยเป็นตำแหน่งครู (โรงเรียนบ้านผักไหม)
สำรวจครูอัตราจ้าง (ทุกราย)
แจ้งครูอัตราจ้างรายเดือนโครงการพัฒนาครูทั้งระบบบ Sp2
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รับเข็ม สธ)
lสำรวจข้อมูลใช้ดำเนินการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและการป้องกันด้านวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านนาดี (คำสั่งรับโอน )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่มีวิทยฐานะ)
การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุม พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดคำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
แจ้ง โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (มูลนิธิไทยคม สำหรับครูกลุ่มสาระหลักระดับชั้น ป.3)
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แก้ไขคำส้งย้าย (ร.ร.ยางบ่อภิรมย์ /ร.ร.โพนนม่วง/ร.ร.กระโพ/เป้า/ร.ร.หนองแวง(โนน) )
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
แจ้งครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู (โรงเรียนสามัคคีศึกษา)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ 1. โรงเรียนบ้านระเวียง 2. โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้่งที่ 1 (1 เมษายน 2557) คือ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนนนารายณ์)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
รายละเอียดเงินเดือน ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
ขอให้โรงเรียนที่ส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ให้มาติดต่อขอรับบัญชีตัวสำรองไปส่งที่ประธานเครือข่ายโดยด่วน
เปล่ี่ยนแปลงปฏิทินการนำเสนอผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 จากเดิมวันนที่ 3 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557
การต่ออายุใบอนุญาตผ่านโปรแกรม KSP Renews
แก้ไขคำสั่งรับโอน (โรงเรียนบ้านผักไหม)
การรับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโโรงเรียนสามัคคีศึกษา บ้านเซียงซิน-โนนดู่ และ โรงเรียนบ้านผักไหม)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครวารสาร "วิทยาจารย์" วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โรงเรียนท่ี่ยังไม่รับแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ โรงเรียนบ้านบัวโคก ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากวันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2557 หนังสือสั่งการและเอกสารต่าง ๆ ได้ส่งให้แต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโรงเรียนบ้านโนนโพ บ้านศรีณรงค์ บ้านตระมูง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโรงเรียนบ้านกระโพ/ท่าตูม และ ร.ร.บ้าหนองแวง/โนนนารายณ์
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ส่งในวันที่ 17 มีนาคม 2557
แจ้งหัวหน้าและผู้ประสานงานธุรการโรงเรียนประจำอำเภอประชุม
การจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งรายงานผลการปฏฺบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2557
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2557
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2557
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดส่งคำสั่งปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( 1 มกราคม 2557)
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปี2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้สอน) คำสั่งย้าย
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
การรับและการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
การคัดเลือกครูภาษาไทยด่เด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2557
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การย้ายข้าราชการครู (โรงเรียนบ้านศรีณรงค์)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาเซ็นทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู (ร.ร.บ้านนำอ้อม)
รับบัตรประกังสังคม 2557
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (2)
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1)
วุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับ หน่วยงาน / สถานศึกษา สังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา" ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 2" ประจำปี 2556
การรับเงินสนุบสนุนการจัดงานวันครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตรวจสอบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ รางวัล OBEC AWARDS
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การส่ง รางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา" ปีที่ 2 ประจำปี 2556
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2557
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ร.ร.บ้านโพธิ์ห้วย)
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตัวอย่างแบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย(ป.ม.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงารทั่วไปปฎิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงารทั่วไปปฎิบัติการ
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รภ.สุรินทร์)
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครุทั้งระบบ SP2
ให้ท่าน ผอ.ร.ร.บ้านหาญฮี บ้านดอนแรด บ้านเมืองแก บ้านนานวน บ้านปราสาท นำเลขที่คำสั่งของ ร.ร. มาเซ็นคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปรับวุฒิปริญญาโท ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประชาสัมพันธ์ - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญฯชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง
ประกาศรัสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการ
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง (งบดำเนินงาน)
แก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
แจ้งจัดทำสัญจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
แจ้งผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS
การจัดประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤติและตำแหน่งนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
แจ้งผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555
แก้ไขคำสั่งเลื่อนกรณีพิเศษ (เฉพาะ นางลักษณ์ เพ็.ประสิทธิพงศ์)
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีชำนาญการ
ส่งคาสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง โครงการ sp2
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การโอนข้าราชการครู (โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
แจ้ง ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา/ร.ร.บ้านแคน/ร.ร.บ้านบุผาง/ร.ร.บ้านยางบ่อภิรมย์แล ร.ร.บ้านตั้งใจ ออกคำสั่งรับโอนครู
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(มรภ.บุรีรัมย์)
เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
การเตรียมการไปพม่า
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56) 1. ร.ร.บ้านเฉนียง 2. ร.ร.บ้านนาอุดม 3. ร.ร.บ้านช่องยางชุม (ข้อมูล ณ 8 ต.ค.56)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานจำนวนวันลา ประจำปังบประมาณ 2556
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ให้ส่งภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
ประชาสัมพันธ์ การสมัคร วารสาร "วิทยาจารย์" วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ขอให้โรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครู (อันดับ คศ.1) ครูผู้ช่วย) และคำสั่งลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์,พนักงานบริการ) ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน (ห้ามเปลี่ยนแปลง) โดยด่วน
ขอระงับการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐชั่วคราว
การรับเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ครั้งที่ 1
เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอผลการประเมินต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขค 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3 โดยพร้อมเพรียงกัน
การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2556
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2556
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 (2)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 (1)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ พนักงานบริการ) ให้ส่งในวันที่ 16 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2556
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มารับแบบประเมินลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56)
ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) (กำหนดส่งความดีความชอบ)
เกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556
(ด่วนที่สุด) ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า (วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556)
ขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ และพนักงานบริการ) ขอรับแบบประเมินลูกจ้างประจำได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อที่จะไปประเมินในรอบที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) สำหรับแบบประเมินให้ประธานเครือข่ายขอรับได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ วันที่ 2 กันยายน 2556
สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย
แจ้งเบาะแสและพฤติการณ์บุคคลซึ่งแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุมพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ที่ดำรงตำแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2554) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-15 ตุลาคม 2556)
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูดนตรี
สำรวจวิชาเอกที่ต้องการเพื่อประกอบ/การย้าย/โอน/บรรจุแต่งตั้ง
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (โรงเรียนบ้านตระมูง อำเภอท่าตูม)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557
รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 อัตรา
การอบรมหลักสูตรสการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประเภทงานวิจัยฯ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556
รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2556 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่งราชอิสริยาภรณ์
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2556
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
การพัมนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ (เชี่ยวชาญ)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด)
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ขอเชิญประชุม ตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : องค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะ
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การประเมินครูผู้ช่วย
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
การอบรมหลักสูตรสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฏหมายปกครอง
การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
การสั่งซื้อเสื้อ หนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 3
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีพุทธชยันตี
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ป.ม.)ด่วน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
แจ้งกำหนดการอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher)
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  [ ]
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ถึงแก่อสัญกรรม
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
การดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘กรกฏาคม ๒๕๖๐
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ข้อ
เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงส่ง
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund
เชิญประชุม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่45
การเฝ้าระวังความปลอดภัย
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2560
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ทุ่นระเบิดและสรรพวุธระเบิดที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ในพื้นดิน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด่วนที่สุด การดำเนินการเพื่อเตรียวมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด การดำเนินการเพื่อเตรียวมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
แนวทางการป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก
การจัดเวรยามสถานที่ราชการ
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ประกาศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์
แจ้งรายชื่อ สมาชิก ชพค.ที่ถูกถอดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ชพค. กรณีค้างชำระเงิน ฯ เกิน 3 เดิอน
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เชิญชวนประดับธงชาติ
การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด 2)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด่วนที่สุด)เชิญชวนจัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (ต่อ)
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ขอมอบหนังสือ ฉันรักในหลวง สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ)
ขอความอนุเคราะห์ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมประชุม
สำเนาหนังสือ ซักซ้อมแนวปฏิบัติการกู้เงินสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วนที่สุด สำรวจรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้รับมอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ 19/04/60
ด่วนที่สุด สำรวจรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้รับมอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ
ด่วนมาก แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา (ต่อ 3)
การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา (ต่อ 2)
การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.2560
ด้วนที่สุด...คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560
การเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่ีวงฤดูแล้ง
ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด....แจ้งยืนยันจำนวนนักเรียน
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอความร่วมมือจำหน่าย บันทึก สพฐ. ปี 2560
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2559
การช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด การประดับผ้าขาวดำ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วัน สตมวาร (ครบรอบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (2)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วัน สตมวาร (ครบรอบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด การช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาตใต้
ด่วนที่สุด การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร
ให้บุคลากรไปปฎิบัติราชการ
ด่วนที่สุด/แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่
ด่วนที่สุด///ขอความร่วมมือเข้ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งทายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
เลื่อการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2559 คุณภาพครูสร้างได้
ขอเชิญประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิต "ทำดีเพื่อพ่อ"
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าดอกมะลิ ประจำปี 2559
การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 2
การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 1
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40
การแต่งต้งคณกรรมการจัดกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
เตือนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.3)
ด่วนที่สุด//การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชกระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสเกมส์ ครั้งที่ 2
ด่วนที่สุด//ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
ด่วนที่สุด//ขอเชิญร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่ม)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประชุมร่วมกับครูฝ่ายกีฬา
การมอบหมายหน้าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
การมอบหมายหน้าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวขากเกษตรกร
รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 6/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
ประธานองคมนตรี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบ สสวท.
ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค/ชพส ที่ค้างชำระ 2
ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค/ชพส ที่ค้างชำระ 1
ด่วนที่สุด การบริหารจัดการลานตากข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ขอขอบพระคุณผู้จิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตู วันโคกสูง
แบบฟอร์มมอบหมายงาน
ด่วนที่สุด!พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาหลวงพ่อทันใจ/หลวงพ่อทบ/หลวงพ่อพิฆเนศ/พระสิวลี
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 5/2559 ในวันอังคารที่ 18 ต.ค.59
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559
แต่งตั้งที่ปรึกษาในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
ขอขอบคุณ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม - กันยายน)
ขอเชิญครูฝ่ายกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประชุม
แผนผังโต๊ะอาหารงานเกษียณอายุราชการ ปี 2559 (แก้ไขใหม่ล่าสุด)
ด่วนที่สุด การแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก
ขอความอนุเคราะห์การแสดงนักเรียน
การรายงานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แจ้งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559
การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559
การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด ! แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตกหนัก
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่นะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่นะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
ขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน๑นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙
ขอเลื่อนโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม
ด่วนที่สุด ให้บุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 4/2559 ในวันอังคารที่ 16 ก.ค.59
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน
การเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ให้บุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
การดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม)
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2559
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
หนังสือประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 10 ส.ค.59 ณ.ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
ตอบขอบคุณการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหน่วยงานของรัฐ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหน่วยงานของรัฐ
มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคีภัย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์) 2
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)
บุญเดือนเกิด (เดือน มิ.ย.59, ก.ค.59)
การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (การรายงานการใช้น้ำ รายงานรอบ 9 เดือน )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดอกมะลิเพื่อจำหน่ายให้แก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) ด่วนที่สุด
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกและส่งดินในพื้นที่เคยเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แจ้งเตือนให้ระวังเห็ดพิษ
การขอรับบริจาคโลหิต
กำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กำซับย้ำเตือนเหตุอัคคีภัยในสถาานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา
ขอเลื่อนวัน และสถานที่จัดกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอความอนุเคระาห์บอกบุญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและทอดผ้าป้า 84,000 บาท กองๆละื100 บาท
การประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลต่างๆ ธงประจำองค์และธงชาติไทย
ขอความร่วมมือประดับธงตราสัญลักษณ์
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม)
การรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ด้านการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ของสถานศึกษา)
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอชุมพลบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร
การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (การรายงานการใช้น้ำ แบบฟอร์มใหม่ รายงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561)
ประชาสัมพันธ์การแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด การให้ความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน
การกำซับกวดขัน ตรวจตรา เฝ้าระวัง จัดระบบสื่อสารในการปัองกันเหตุุกเฉินอัคคีภัย วาตภัย และโจรกรรม ในช่วงวันหยุดสงกรานต์
การกำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฎิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2
ขอเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม บุญเดือนเกิด และกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2559
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 และกิจกรรมสงกรานต์
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัันพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๙
(ด่วนที่สุด)ชื่อพระราชพิธี ชื่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 2/2559 ในวันอังคารที่ 23 ก.พ.59
การรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด! ยืนยันหรือเพิ่มข้อมูลการขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล
ขอความอนุเคราะห์งานปฏิบัติธรรมประจำปี สักการะพระมหาเจดีย์ กตเวที 97 ปี หลวงปู้ธรรมรังษี
ด่วนที่สุด กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
เลื่อนกำหนดการประชุมสัมมนา
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า (ด่วนที่สุด)
การจัดประชุมสัมนา ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง สพฐ รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง
โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
การเช่าเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางอย่างปลอดภัย
โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกันภัยในฤดูร้อนของสถานศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์
ด่วนที่สุด!!ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
เชิญชวนบริจาคโลหิต
การกำชับห้ามมิให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในถสานที่หรือบริเวรต้องห้ามตามพระราชบัญยัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ .2551
ประชุมอบรมเชิงปฏบัติการครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ โรงเรียนขายโอกาส
โครงการสองล้อปั่นเพื่อน้อง 100 คัน ปั่นไปโรงเรียน ครั้งที่ 2
เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางนการสร้างศาลหลักเมืองรัตนบุรี
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559 (แก่ไขใหม่ล่าสุด)
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสติ๊กเกอร์พระทันใจ เพื่อกองทุนสงเคราะห์นักเรียนยากจน
ประชาสัมพันธ์เอกสารที่นำมาในวันที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน (27 ม.ค59)
ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียน และครูธุรการโรงเรียน
การซักซ้อมแนวปฏิบัติงานเกี่ี่ยวกับการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนมกราคม)
สมุดบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนธันวาคม)
เชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประชุม
การบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมืองสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ขอเชิญนำนักเรีpรทัศนศึกษาดูงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด่วนที่สุด::พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐบาล
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการกู้เงินสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด) คณะกรรมการตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ ประชุมในวันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. ณ สพป.สร. 2
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (ต่อ )
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน)
โครงการสองล้อเพื่อน้อง 500 คันปั่นไปโรงเรียน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "สองล้อเพื่อน้อง 500 คัน ปั่นไปโรงเรียน"
ให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยปฏิบัติราชการ
การเตรียมสถานที่จัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
โครงการสองล้อเพื่อน้อง 500 คันปั่นไปโรงเรียน
การจัดที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2558
ระเบียบวาระการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558
ขอเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการตรวจเยี่ยมละรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กำหนดการตรวจเยี่ยมละรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กำหนดการตรวจเยี่ยมละรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนที่แสดงเส้นทาง/จุดพักแข่งขันและที่พักในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จุดอำเภอรัตนบุรี 7-9 ธ.ค.58
เชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(ด่วนที่สุด)การรายงานข้อมูลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอความร่วมมือลดการบริโภคน้ำตาล และจัดอาหารว่างที่มีคุณภาพในการจัดประชุม
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
แบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
ขอขอบคุณ
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 กับสนง.สกสค.จ.สุรินทร์
แผนผังโต๊ะอาหาร โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
แก้ไขกำหนดการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงเข้าพรรษา สัญจร สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงเข้าพรรษา สัญจร สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนสิงหาคม)
การรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2558
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558
ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเชิญเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปี 2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง 108 วิธีการประหยัดพลังงาน (ด่วนที่สุด)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ( โรงเรียนละ 1 ชุด)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและกำหนดการเลือกกันเอง
ขอเชิญลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม
การสรรหาและการเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เวที ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอเชิญประชุม (ประธานเครือข่าย) ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กำหนดการออกตรวจเยี่ยม พบปะ ติดตามการอ่าน
สำเนาหนังสือ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ภาคผนวก) ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนกรกฎาคม)
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
ฝากแจ้งถึงข้าราชการบำนาญ
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการทำผลงานทางวิชาการ
ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2558
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น(ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2558
ขอขอบคุณ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนมิถุนายน)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ขอความร่วมมือกรณีการกำหนดมาตรการการโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประกวด
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม
เช่าบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (2)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (1)
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๕๘)
เชิญประชุมจัดตั้ง "ธนาคารครู"
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒ (เดือน มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์และจักรยานเพื่อสุขภาพฯ
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สนง.สกสค.จังหวัดสุรินทร์
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สร.2
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128
ส.ส.ค.สุรินทร์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
การบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ UNDO
ตอบขอบคุณและอนุโมทนา
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอความกรุณานำส่งเงิน โครงการกระเป๋าให้ใจ
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
การประชุมการใช้งานระบบสำนักงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
ดาวโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ O-BEC - e-office งานสารบรรณ
ขอความอนุเคราะห์ซื้อบันทึก สพฐ.ประจำปี 2558
การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
แจ้งเลื่อนวันจัดงานกีฬาสัมพันธ์ รุ้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ขอเชิญร่วมอบรมค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ป.6 และ ม.3
การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมงาน สภากาแฟ ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ขอความร่วมมือจัดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค
ขอความร่วมมือสวมใส่ผ้าไทย ในงานฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557
ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) วันที่ 26 กันยายน 2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2557 วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา
แจ้งยอดสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ ปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
รับจองโต๊ะงานเกษียณ พร้อมส่งเงินค่าโต๊ะวันที่ 19 กันยายน 2557 นี้
ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญ เบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปาฎิหาริย์
ขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ก.ค.ศ.
ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เชิญชวนไปเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
แจ้งยอดสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ ปี 2557
ขอความกรุณานำส่งค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
ส่งคำสั่ง (เพิ่มเติม) เรื่อง การทอดผ้าป่าสามัคคี ก.ค.ศ.
เืรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผู้แทนผู้บริหาร/ผู้แทนข้าราชการครู)
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
การกำหนดหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การอบรมตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
เชิญประชุม
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แบบใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอความกรุณานำส่งค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557 ส่งคำสั่ง เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี
การจัดงาน"เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗"
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถบันสำคัญของชาติ
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรมขยายผล e-office สำหรับรุ่นที่อบรมวันที่19-20ก.ค.2557
การอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-office)
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
(สำเนาหนังสือ)การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปประเด็นมอบนโยบายด้านการศึกษา
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ประกาศ 4 นโยบาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์"
ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์
ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์
แนวปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสั่งจองเสื้อบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
เล่นเพื่อฝัน Play for dream"
การดำเนินงานตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2557
เชิญประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การดำเนินโครงการ "ป้ันน้ำใจ ให้น้องมองชัด"
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2-5 มิ.ย. 57
โครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการ(บุญเดือนเกิดเดือนพฤษภาคม)
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557
การติดตามส่งรายงานเกี่ยวกับควบคุมภายใน (จำนวน 120 โรงเรียน)
การจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อไม่กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557
ประกาศหาเจ้าของ
ประชาสัมพันธ์การอบรม
ขอความกรุณาชำระเงินค่าสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
งด บริการติดต่อราชการในวันที่ 28 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอความร่วมมือรับบัตร ชิงแชมป์ลีลาศ "เมืองช้างแชมป์เปี้ยนชิป" ครั้งที่ 1
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และเสวนาเชิงวิชาการ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
การกำหนดสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ขอความร่วมมือการจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
ขอความร่วมมือการจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การรับสมัครคู่สมรสร่วม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
การประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค.
ขอเชิญประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
การอบรมเทคนิคการบริหารสู่มืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญร่วมแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา โครงการพลังคิดสะกิดโลก
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ขอความร่วมมือรับจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2556
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุจากดีเปรสชั่น
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง
การรายงานตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันเกษียณรำลึก ประจำปี 2556 เป็นหอประชุมอำเภอรัตนบุรี
สรุปยอดสั่งจอง โต๊ะงานวันเกษียณ งดรับเพิ่มแล้ว
ตรวจสอบการสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ เพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชุมลูกจ้างชั่วคราว
การขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราว
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
การเปิดรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการร่วมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร
ขอความร่วมมือรับดอกพุทธรักษาจำหน่าย
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างสุขภาพฯ (เชิญประชุมสัมมนา)
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เอกสารข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอเชิญประชุม
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการ "ชาวสุรินทร์ร่วมใจ งดเหล้าเข้าพรรษา"
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 (โดยสถานพยายาบ สกสค.)
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 56
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
แจ้งรายชื่อเครือข่ายที่ร่วมบริจาค/ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56 (เพิ่มเติม)
แจ้งผู้จะเกษียณส่งข้อมูลประวัติ และรูปถ่าย
ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2)
แจ้งรายชื่อเครือข่ายที่รับเงินบริจาค/ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแบบสำรวจ ชพค.-ชพส.
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
การออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (โดย สนง.สกสค.)
สำเนาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการโครงการพัฒนาชีวิตครู
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารครั้งที่1/2556
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งว่าง
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
  [ ]
การกรอกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2560
สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (6 มิถุนายน 2560)
จัดสรรงบประมาณปี 2560 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ครูขั้นวิกฤติครั้งที่ 2
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
จัดสรรงบประมาณปี 2560 กิจกรรมครูคลังสมองจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จัดสรรงบประมาณปี 2560 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 สําหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพและพัฒนาความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน
การจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษา
จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย)
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่4)
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ DLIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดีประจำตำบล ปีงบ พ.ศ.2560
ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แนวทางการดำเนินงาน โครงการนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทอม1/2560 (70%)
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2559
จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ.2559 30 %
การจัดสรรงบประมาณปี2560 งบดําเนินงาน โรงเรียนบ้านโพนม่วง เทอม 2 ปี กศ.2559
ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อการบริหารจัดการ
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต.ค.2559- ก.พ.2560)
แจ้งแบบการเขียนโครงการ (งบดำเนินงาน ) ปีงบประมาณ 2561 ตามที่ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือ ที่ ศธ 04167.03/ว3750 ลว.11 พ.ย.59
ด่วนที่สุด การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2560
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ 12)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ 7- 12)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600อัตรา ครั้งที่ 1
ราคาครุภัณฑ์สํานักงาน รายการถังนํ้า เดือนสิงหาคม 2559
การจัดสรรงบประมาณปี 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่1
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2560
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ส่งเอกสารเพิ่มเติม(1) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04167.03/ว3413 ลว 19 ตุลาคม 2559
ส่งเอกสารเพิ่มเติม(1) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04167.03/ว3413 ลว 19 ตุลาคม 2559
การสำรวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
จัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
การจัดสรรงบปะมาณ ปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก รร.ดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และวางแผนการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส ปีงบประมาณ 2559
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 อําเภอสนม โนนนารายณ์และรัตนบุรี
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดทราบ
ด่วนที่สุด การเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติงบประมาณการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารประกอบการใช้เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้สถานศึกษา) ในการเดินทางไปต่างประเทศ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1 ปีการศึกษา 2559
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี เทอม 1 ปีการศึกษา 2559 30%
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2560
ขอรับงบประมาณค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค.ค.ศ.
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การรายงานผลการดําเนินงาน งบเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แจ้งบัญชีจัดสรร ปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงานเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
ขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จัดสรรงบประมาณ 2559 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล 36 โรง
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครุสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2
การรายงานข้อมูลการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา2559 ผ่านระบบ e-MES
กรอบและแนวทางการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ BBL (Brain Based Learning) สพฐ.
การจัดสรรกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี งบประมาณ 2559
การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource corner (BRC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การกรอกข้อมูลรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปี พ.ศ.2559
การรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMES ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕8 ผ่านระบบ Data Management Center
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (เพิ่มเติม)
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด่วน รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559 ขอให้ดำเนินการรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน ด่วน
การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (เพิ่มเติม)
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
การจัดสรรงบเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อวัสดุในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
ด่วนที่สุด แจ้งประธานเครือข่ายทั้ง 15 เครือข่าย
การาจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ด่วนที่สุด การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70 %)
จัดสรรเรียนงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีงบ 2559 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จัดสรรเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 30 %
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบดําเนินงาน (ค้าใช้สอย)
จัดสรรงบประมาณปี 2559 ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล
คู่มือแบบย่อการรายงานอ่านออกเขียนได้จำแนกสาเหตุ ผ่านระบบ e-MES
สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และรายการโต๊ะ - เก้าอีนักเรียน
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับ จ้างพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558 )
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 เพื่อเป้นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 3,091 อัตรา ครั้งที่ 1
รายงานข้อมูลสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด่วนที่สุด แจ้งตารางการอบเพิ่มเติมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600 อัตรา ครั้งที่ 1
การปรับปรุงข้อมูล DMC ภาคเรียนที่ 2/2558
ด่วนที่สุด การอบรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1
จัดสรรเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 70 %
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล้กของรัฐบาล
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน จากงบประมาณที่เหลือจ่ายของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุม งานก่อสร้าง
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบ ปร.4 , ปร.6
ด่วนที่สุด การขอรับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจงานจ้างและควบคุมการก่อสร้าง
การจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชํารุด
การรายงานผลการดําเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี 2558
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่ยมปี งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การจัดสรร งบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558ให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาแกนนํา BBL
จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 เพื่ออบรมพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แจ้งจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อุดหนุนยากจน (แก้ไข)
แจ้งจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 30% (แก้ไข)
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 30% (แก้ไข) ร.ร.หน่วยเบิก
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ปีงบ 2558
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
ด่วนที่สุด มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีชําระค่าไฟฟ้า-ประปา
ด่วนทีสุด การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด่วนที่สุด การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เปิดระบบให้กรอกข้อมูล DMC ระยะที่2
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
แผนบริหารจัดการขนาดเล็ก 2558-2561
ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ค้างค่าชำระค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558
ด่วนทีสุด รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูประโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558
การรายงานผลการดําเนินงานใช้จ่ายงบ อบจ. ปี 2554 (พร้อมรายชื่อโรงเรียนที่ต้องรายงาน)
ด่วนที่สุด การรายงานประเมินนักเรียน ป1.-6 ปี2558 อ่านออกเขียนได้
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนประสบอุบัติภัย)
แนวปฏิบัติโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (แก้ไขความคลาดเคลื่อน)
นโยบาย สพป.สร.2 และ นโยบาย สพฐ.ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด่วนที่สุด (โรงเรียนชุมชนบ้านซาด) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 สำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ต่ำ
แจ้งเปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC และการเปิดศูนย์ Hotline DMC 2015
แจ้งจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งโรงเรียน ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม (1 เมษายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558)
แจ้งแผนการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้ใช้งานระบบ DMC ในระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
แบบคำของงบประมาณ งบลงทุน ปีงบ 2559-2560
ด่วนที่สุด การแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ข้อแนะนำในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล DMC ประจำปีการศึกษา 2558 (ดาวโหลดข้อมูลการประชุมฯ)
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล DMC รอบสิ้นปี กศ. 2557 ครั้งที่2 ประจำวันที่ 23/04/58 เวลา 14.00 น.
ผลการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล DMC รอบสิ้นปี กศ. 2557 ครั้งที่1 ประจำวันที่ 21/04/58
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
การจัดสรรงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา)
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ใส่พิกัดโรงเรียนในข้อมูลพื้นฐาน DMC
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC
การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 ที่กันไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การรายการการปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด รายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
สำรวจข้อมุลรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ด่วน กำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
ด่วนที่สุด การบันทึกผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นรายบุคคล ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET
ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
รายชื่อโรงเรียนที่ต้องรายงานในระบบออนไลน์
คู่มือการรายงานงบประมาณระบบออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐ %)
ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐ %)
ด่วนที่เสุด (เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม) การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพสู่การยกระดับการศึกษา
ด่วนที่สุด การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพยกระดับการศึกษา
ด่วนที่สุด เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี2558 งบดำเนินงานรายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแวมระบบไฟฟ้า-ประปา
แบบคำขอไฟฟ้า ประปี งบประมาณ พ.ศ.2558
แจ้งผลการรายงานข้อมูลDMC2/2557 ประจำวันที่13/11/57 เวลา 15.02 น.
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลDMC 2/2557 ประจำวันที่ 12/11/57 เวลา 16.09 น.
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ด่วนที่สุด แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูล DMC ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 11/11/2557
เชิญประชุมอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทาง การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด การรายงานค่าศาธรณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
ด่วนที่สุด เชิญประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ด่วนที่สุด การรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
เชิญประชุม ผอ.รร.ชุมพลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)
การรายงานข้อมูลแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่2/2557 ผ่านระบบ DMC (พร้อมคู่มือ)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จัดสรรงบประมาณรายจำ่ยประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
เชิญประชุมผุ้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC (รอบ 10 มิถุนายน 2557)
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ข้อมูล ปี พ.ศ.เกิดนักเรียน เพื่อประกอบการรายงานข้อมูลE-mes
เร่งรัดการรายงาน e-MES ด่วน
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการรายงานข้อมูลการติดตามทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-MES
การจัดงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557 (30%)
แบบรายงานการรับคอมพิวเตอร์พกพา แท็ปเล็ต
แจ้งผลการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล DMC 2014 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17/6/57
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติงการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC 2014
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC ประจำวันที่ 7/พค./57
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC ประจำวันที่ 6/พค./57
คะแนนNTสำหรับนำไปใ้กรอกข้อมูล DMC
เปิดศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือการกรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการจากองค์การค้าของ สกสค.
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%)
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557(เพิ่มเติม)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การยื่นแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
แจ้งเตรียมความพร้อมการเปิดระบบให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC
แจ้งเตรียมความพร้อมการเปิดระบบให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC
เร่งรัดการดำเนินการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC โดยด่วน
เร่งรัดการดำเนินการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
เร่งรัดการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)ภาคเรียนที่2/2556
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
บัญชีจัดสรรเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2 ปีการศึกษา 2556 70%
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ภาคเรียนที่ 2/2556
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุรินทร์ เขต ๒
ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการรับประกันเครื่องแท็บเล็ต
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ภาคเรียนที่ 2/2556
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทุกโรงเรียน
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
แจ้งจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ข้อมูลนักเรียน10 มิ.ย. 56
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา : EMIS (ระยะสุดท้าย) ก่อนประมวลผลและปิดระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/สค./56)
แจ้งรหัส OBEC และ SMIS (กรณีโรงเรียนต้องการตรวจสอบรหัสโรงเรียนเพื่อใช้งาน)
แจ้งแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบ EMIS (สำหรับโรงเรียนที่ต้องการแบบเตรียมข้อมูล)
แจ้งสรุปผลการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูล EMIS (ลว 18 กรกฎาคม 2556)
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบDMCที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี)
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556 (30%) กรณีโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรณีจำนวนนักเรียนคลาดเคลื่อน จากจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
แจ้งแนวทางการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2556 ผ่านระบบ DMC
  [ ]
ขอเชิญประชุม
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษาอ ๒๕๕๙ และดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๐
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญประชุม
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๐
เชิญประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห้งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐
การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กนักเรียนรับทุนการศึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 15/2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา" ครั้งที่๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐
การจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนตามโครงการเพื่อการมีงานทำ ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการปฏิบัติธรรมรุ่นผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2560
โครงการยกย่องเด็กและเยาวชนต้นแบบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
คัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๐
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
การจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓
ขอข้อมูลเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กำหนดให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๐
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๐
แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
เชิญชวนสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์"ดอกดารารัตน์"(ดอกไม้จันทน์)ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๗"
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
งบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
ขอหารือการให้นักเรียนอนุบาล ๒ เลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายชื่อ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"(LIFE SAVING)
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการการฝึกอบรมยุวกาชาด
การดำเนินโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ (2)
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ (1)
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ต้องการพัฒนายกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขยายเวลาการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิภาค หลักสูตรวิชาระเบียบแถว(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนกสถานศึกษา
แจ้งรับแบบพิมพ์
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
โครงการจักรยานพระราชทาน
สำรวจข้อมูลเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
สำรวจข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559
เชิญประชุม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"(LIFE SAVING)
ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
แจ้งรับแบบพิมพ์
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เลื่อนการประชุมจัดทำระบบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560
รับเงินทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมจัดทำระบบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560
การสอนทักษะงานอาชีพเพื่อการมีงานทำงาน
รายงานผลการรับนักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การส่งเอกสารหลักฐานค่าบำรุงกองลูกเสือ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ
การพิจารณางดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื่นที่เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
ใบสมัคร การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ๔ ภูมิภาค วิชาแผนที่เข็มทิศ
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
การจัดทำแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561(เพิ่มเติม อ.สนมและ อ.โนนฯ)
การจัดทำแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561(เพิ่มเติม อ.ท่าตูม,อ.ชุมพลฯ)
การจัดทำแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561(อ.รัตนบุรี)
มาตรการเฝ้าระวังและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ขอเชิญร่วมงานและเข้าร่วมการประกวดในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ ๕
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาแข่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม (ต่อ ๒ )
การแข่งขันกีฬาแข่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม (ต่อ ๑ )
การแข่งขันกีฬาแข่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ ณ จังหวัดมหาสารคาม
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐
แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ผลการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชน เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เข้าร่วมการแข่งขัน "โครงการแข่งเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก ปี ๒๕๖๐"
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ๒๐๑๗"
ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ชั้นประถมศึกษาปีที ๑)
๑. การคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒. โรงเรียนส่งเอกสารนักเรียนทุนเก่าผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๘/๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เชิญชมรายการ "เปิดรั้วการรับนักเรียน"ปีการศึกษา 2560
แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C)
การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน"ธันวาคม ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แจ้งให้มารับหนังสือ"วันเด็กแห่งชาติ"ปี ๒๕๖๐
การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๓ ท่อน (A.L.T.C.)
การใช้โปรแกรม"สตูลโมเดล" สำหรับโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ ๗
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตาจังหวัด
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
การแข่งขันเปตอง เยาวชนทีมชาติไทยไปโอลิมปิก
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (ต่อ)
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
FC Bayern Youth Cup Thailand 2017
การจัดทำแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2561
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนปี 2560
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาผ่านบัญชีโรงเรียนรอบระดมทุนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ "มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร"
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการใช้แบบพิมพ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
การเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๐
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดท่องทำนองเสนาะ
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย ๒ ก๋อ"ปี ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในโรงเรียน
การคัดเลือกโรงเรียนส่งโครงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประกวดฯ
มอบเอกสารชุด "ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐
กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการ "รักความสะอาด รักสุรินทร์"
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมชุมนุนลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา
ตรวจสอบผลการดำเนินงานติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 และสำรวจข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559
ปรชาสัมพันธ์การณรงค์ "กฐินปลอดโฟม"
เชิญชวนให้สถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจักรยานพระราชทาน
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๕๙
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 (ระดับจังหวัด)
ขอสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในโรงเรียน
การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมค่ายชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ "Every Thing is Possible Jamboree Thailand 2016"
สนับสนุนอุปกรณ์ GPS สำหรับรถนักเรียน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาตำบล ( 1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำรวจแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 และการกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.A.T.C)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล"เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"
การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์การทำโครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
โครงการ"ซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Acabemy)"
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิมถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม
ขอเชิญประชุม
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี และรายงานการเลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๔๔๙
โครงการประกวดสวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม
โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Contest ๒๐๑๖)
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559
การจัดกิจกรรมเยี่มบ้านนักเรียน"สิงหา เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
การดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ผ่านบัญชีโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
แจ้งโรงเรียนที่ค้างส่งเอกสารบัญชีธนาคาร
แจ้งรับทุนการศึกษาของโรงแรมทองธารินทร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนผ่านโปรแกรม Thai school lunch ประจำปี 2559
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม" งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา"
ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 1-4
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาตำบล (1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล)
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2559 (ค่ายนักเรียนแกนนำ)
การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ"อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประกาศ ผลการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559
ผลการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลกตามแนวทางประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
ขอความอนุเคราะห์สำรวจการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น
โครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แบบประเมินมาตรฐานโครงการอาหารกลางวันและน้ำดื่มสะอาด
การดำเนินงานตรวจสอบติดตามอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามนโยบายเร่งด่วน
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2559 เพิ่มเติม
การดำเนินงานตรวจสอบติดตามอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามนโยบายเร่งด่วน
การดำการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดอออกในพื้นที่สถานศึกษา
รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ
ประกาศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ด่วนที่สุด......การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษา (EDF) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund
ทุนการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลเด็กจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต ประจำปี 2559
โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน
การดำเนินการปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E
ทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ"ปี 2559
ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"
โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน"ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด
การมอบทุนการศึกษา
เรื่องการมอบทุนการศึกษา
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้เสียชีวิต
การดำเนินการปรับเป้าหมายการสอนนักเรียนตามหลักสูตร D.A.R.E
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2559
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
แจ้งการเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559
แจ้งการเบิกเงินค่าพาหนะ โครงการจักรยานพระราชทาน
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559
การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
สำรวจข้อมูลเด็กที่จะเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานข้อมูลเด็กจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (แก้ไขใหม่)
รายงานข้อมูลเด็กจบการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
การพิจารณาผู้ขอรับทุนพระราชทานรายใหม่
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.)
พิธีมอบจักรยานโครงการ "PEA จักรยานเพื่อน้อง"
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการเด็กไทยแก้มใส งวดที่ 2
การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาารณภัย ประจำปี 2559
การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning ) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
โครงการจักรยานพระราชทาน
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559
โครงการสร้างความปลอดภัยททางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ประจำปี 2559
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน " ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"(LIFE SAVING)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี"ปี 2559
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร รุ่น 8 ปีการศึกษา 2559
โครงการเด็กไทยสายตาดี
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื้นฐาน
อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาโดยใช้ประบวนการสภานักเรียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม
การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง ( A.T.C )
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองตาบอดสี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์"
ขอให้รายงานข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
ขอเชิญประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย
ส่งใบสมัครทุนกาชาด 88 พรรษาของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
เชิญรับชมถ่ายทอดสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ "สพฐ.เตรียมพร้อมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559"
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2557
แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
พิธีการส่งมอบจักรยานพระราชทาน
สำรวจข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558
การป้องกันเหตุคนจมน้ำ
เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร ไฟล์ 2
เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร
เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ (ครู ก.)"
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๓ หลักสูตร
แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารนักเรียนทุน EDF ทุนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559
แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารนักเรียนทุน EDF ทุนเก่าผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559
การมอบจักรยานให้นักเรียน
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.T.C.)
การดำเนินงานพิธีมอบหนังสือสำคัญ ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพิธีสวนสนาม
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปี 2559
แจ้งให้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน"
การสมัครการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2557
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2559
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559"
แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คำขวัญวันเด็ก ปี 2559
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559
การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2559
การจัดกิจการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.สร .2 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ประจำปี 2558
โครงการจักรยานพระราชทาน
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี 2559
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
แจ้งข้อสั่งการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
รายงานการโอนเงินทุนการศึกษา EDF รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2559
ขอความร่วมมือดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนานุยกาชาดไทย ประจำปี 2559
ขอเชิญประชุม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนปี 2559
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2559
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์
แจ้งผลการประเมินรับรองผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศปี 2558
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
แจ้งสถิติและรายชื่อสนามสอบสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
ขอความร่วมมือสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
รับสมัครโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนา
รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์โครงการเด็กไทยแก้มใสและเบิกจ่ายงวดเงิน งวดที่ 2
ขอความร่วมมือเข้าร่วม"โครงการปลอดน้ำอัดลม"
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร/ครูวิชาการ/ครูพลศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา EDF รอบที่ 2 ประจำปี 2558
พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2558
กำชับนักเรียนไม่ให้เล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด
เลื่อนโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
เลื่อนโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
สำรวจข้อมูลการออกกำลังกายกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้า
ขอส่งหนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2559
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2558
โครงการ โอโมสานฝัน สร้างอนาคตที่สดใส
ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
แจ้งให้มารับใบสำคัญรับเงินโครงการมหกรรมการเรียนรู้ สู่สากล สุดยอดมายากลนานาชาติระดับโลก
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ไฟล์ 2
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ไฟล์ 1
จดหมายข่าว “อย.Report”
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ไฟล์ 4
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ไฟล์ 3
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ไฟล์ 2
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสที่ยังไม่มารับหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมซีดีข้อมูลหนังสือฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขอขยายเวลากิจกรรม “รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘”
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "หมู่บ้านศีล 5"
โครงการ สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี ๕
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
หนังสือสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมซีดีข้อมูลหนังสือฯ
ใบสำคัญรับเงินโครงการมหกรรมการเรียนรู้ สู่สากล สุดยอดมายากลนานาชาติระดับโลก
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะภัยแล้ง
ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับบ้านหนึ่งหลัง ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก "สพฐ"
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดร้านในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ไฟล์ 2
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดร้านในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ขอความร่วมมือสำรวจร้านขายเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษา
แจ้งชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558
คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558
แจ้งประกาศเรื่อง การจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
การประชุมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านเสริมสร้างพลเมือง
การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
การดำเนิินงานพิธีมอบหนังสือสำคัญ ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพิธีสวนสนาม
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว คัพ ๒๐๑๕”
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
จดหมายข่าว อย.Report
กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
แจ้งให้มารับผลิตภัณฑ์คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (สบู่ยาสีฟัน)สำหรับเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ตัวอย่าง ขอจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
การขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล ๕ ”และการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
การดำเนินงานพิธีมอบหนังสือสำคัญ ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดดด และพิธีสวนสนาม
ขอเชิญประชุม
ขอขอบคุณ
การขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" และการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
การดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนอำเภอ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
การดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี และรายงานการลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไฟล์ 2
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
การอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (School MIS)
ผังจราจรการจอดรถยนต์และโครงการมหกรรมแหล่งเรียนรู้ ประจำปี 2558
ขอเชิญชมมหกรรมการเรียนรู้สู่สากล สุดยอดมายากลนานาชาติระดับโลก
โครงการมหกรรมแหล่งการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี 2558
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ"กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี ๒๕๕๘
แจ้งเลื่อนวันประชุม
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14
ขอเชิญประชุม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558)
โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ไฟล์ 3)
โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ไฟล์ 2)
โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือลูกเสือ เนตรนารี ราคาพิเศษ
ขอขยายเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมการเรียนรู้สู่สากลนานาชาติ ระดับโลก
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมการเรียนรู้สู่สากลนานาชาติ ระดับโลก
การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งทำความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
การแข่งขัน "วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558"
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 11" ปี 2558 ไฟล์ 3
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 11" ปี 2558 ไฟล์ 2
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 11" ปี 2558 ไฟล์ 1
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมเรื่องมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูการระบาด
รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน -ย้ายออกไปเรียนที่อื่น
โครงการประกวดคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘
ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 ณ เมืองมายากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการประกวดโครงงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่๑๓/๒๕๕๘
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ปี 2558
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัวฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา)
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด)
ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน MIZUHO Asian Fund
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl Mom ปีที่ ๑๓
การสรรหาและคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2559
โครงการยกย่องเยาวชนต้นแแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2558 (การประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ขอเชิญประชุม
การเตรียมทีมนักกรีฑาจังหวัดสุรินทร์
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3
โครงการยกย่องเยาวชนต้นแแบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในเนปาล
พิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ไฟล์ 3
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ไฟล์ 2
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558
โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการคัดเลือกผูู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเภทเด็ก ปรเภทเยาวชน และด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทบุคคล ประเทภสถานศึกษษา และประเภทองค์กร/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2558
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำการศึกษา 2558
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานหนังสั้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558
หนังสือแจ้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทานประจำปี 2554-2555 ชั้น 2 และชั้น 3
แจ้งเลื่อนยังไม่มีกำหนดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2558
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการบันเทิงและนันทนากรเพื่อพัฒนาองค์กร (2)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการบันเทิงและนันทนากรเพื่อพัฒนาองค์กร (1)
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ขอแจ้งเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพิดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน (ด่วนที่สุด)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใดที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ขอความกรุณาดำเนินการโดยด่วน รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด) เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สรุปรายละเอียดการสั่งจองเสื้อสีม่วง
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัยแทนการสั่งซื้อเสื้อสีม่วง
การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารแนบ 2)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารแนบ 1)
แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการการเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาความฉลาด 4 ด้าน
กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน, ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัวฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา), ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย, นายณรงค์ กอสาลี
การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
แจ้งมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน
มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (เอกสารแนบ 4)
มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (เอกสารแนบ 3)
มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (เอกสารแนบ 2)
มาตรการการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (เอกสารแนบ 1)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด
ขอเชิญประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบงท่าลาด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ กขั้นความรู้ชั้นสูง (เอกสารแนบ 2)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ กขั้นความรู้ชั้นสูง (เอกสารแนบ 1)
ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปี 2558
ขอเชิญสั่งจองเสื้อ "กองทุนสวัสดิการครอบครัวสุรินทร์ 2"
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2557
(ด่วนที่สุด) การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง
(ด่วนที่สุด) การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา"
(ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
(ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
(ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย
(ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนนารายณ์
(ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจำปา
(ด่วนที่สุด) เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 /เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2558
การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม
การประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาปี 2559
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมลูกเสือเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
เชิญประชุม
การฝึกอบรผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
การเฝ้าระวังเข้มค่ายลูกเสือและค่ายกิจกรรม
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด)
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด่วนที่สุด)
ประชาสัมพัธ์โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2558 (เอกสารแนบ 6)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2558 (เอกสารแนบ 5)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2558 (เอกสารแนบ 4)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2558 (เอกสารแนบ 3)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2558 (เอกสารแนบ 2)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2558 (เอกสารแนบ 1)
ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ
ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)ประจำปี 2558
การดำเนินโครงการสำรวจสภาวการณ์การส่งเสริมการเรียนสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สัญญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
เรื่องแจ้งหนังสือมาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
การสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน (ด่วนที่สุด)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ เวทีเชียงปุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และศูนย์คชศึกษา
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ติดตามสำเนาสมุดบัญชีที่แสดงยอดเงินทุนการศึกษาของนักเรียนทุน ปี 2557
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (เอกสารแนบ 1)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (เอกสารแนบ 2)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (เอกสารแนบ 3)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (เอกสารแนบ 4)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (เอกสารแนบ 5)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558"
ขอเชิญชวนส่งผลงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558
การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/215
การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/214
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญ ร.6 ค่ายลูกเสือเมืองยวม
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
จดหมายข่าว อย "report"
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 1)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 2)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 3)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 4)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 5)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 6)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 7)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 1)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 2)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 3)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 4)
การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/211
การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/210
(ด่วนที่สุด)ขอเชิญนำนักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็น อำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2557 (เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1,2,3,4 ทุกโรงเรียน)
มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สุรินทร์ เขต 2
กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม" เดือนแห่งการติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (เอกสารแนบ 3)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (เอกสารแนบ 2)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (เอกสารแนบ 1)
กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สร.2
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 2558
การเผยแพร่สติ๊กเกอร์ "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ"
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2557 -2558 ไฟท์ 1
การประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม ไฟท์ 1
เลื่อนประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตที่การศึกษา
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ไฟท์ 1
เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน (เอกสารแนบ 2)
เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน (เอกสารแนบ 1)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา บมจ.ดั๊บเบิ้ล .เอ (1991)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น
ขอเลื่อนการเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2557
แจ้งแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "วัคซีนในฝัน"
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญประชุมในโครงการ " เด็กไทยแก้มใส"
ขอเชิญประชุมในโครงการ " เด็กไทยแก้มใส"
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 3 ของสโมสรลูกเสือกรุงเทพในพระอุปถัมภ์
มาตราการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในการ "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557
อนุมัติจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกาา ปี 2557
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
รายงานข้อมูลการติดตามทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ e- mes ปี 2558
การรายงานผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา (edf) ประจำปีการศึกษา 2558
แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒๐
ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพโลก"
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการ "PTT Inspiration 3 ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬานานาชาติ"
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองจราจรจำลอง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการเรียนการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) (ด่วนที่สุด)
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับัญชาลูกเสือ
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน นักศึกษา
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ อริยสร้างได้ ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงการ Thailand Go Green ปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ ในรายการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี ๔"
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
การเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 2)
การเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1)
ประกาศประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
การจัดกิจกรรม"ค่ายโรงเรียนคุณธรรม"ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ที่11 (นครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2557 และการนำเสนอผลงานในโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลจากธนาคารออมสิน
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
แจ้งกำหนดการประกวดโครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินทุนการศึกษา edf ประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปี 2557
แจ้งเลื่อนการประกวดโครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปี 2557 (ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอชุมพลบุรี)
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กนักเรียนรับทุนการศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อำเภอท่าตูม)
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อำเภอรัตนบุรี สนม โนนนารายณ์)
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อำเภอชุมพลบุรี)
โครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขยายเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี10"
ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนรถรับส่งนักเรียน
แจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗
จดหมายข่าว “อย.Report”
แนวทางการควบคุมและการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปี 2557
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑ พุทธศักราช ๒๕๕๗
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขยเาสพติดดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
การคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนเยาวชนจังหวัดเสุรินทร์
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลการคัดเลือกเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
การรายงานผลการดำเนินงานตังชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันดนตรีโลก
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันดนตรีโลก
ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูปในสถานศึกษา
การสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาส ในปีการศึกษา 2556
จดหมายข่าว “อย.Report”
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ 2)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ 1)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารแนบ 3)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารแนบ 2)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารแนบ 1)
การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ "แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๗"
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557 (การประกวดระเบียบแถว)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
การจัดงานห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
การจัดงานห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กำหนดการจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวต" (SIFE SAVING)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
จดหมายข่าว “อย.Report”
กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ไฟล์ 2
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ไฟล์ 1
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ 2557
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557 (การประกวดระเบียบแถว)
การให้กู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 (ไฟล์ 2)
การให้กู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 (ไฟล์ 1)
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้จัดการค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (ไฟล์ 2)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพวาดออกกำลังกาย
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 4)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 3)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 2)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1)
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซด์ www.obec.go.th ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสิม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2557
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2557
ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2557
รหัสการกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 25557
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (4)
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (3)
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (2)
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (1)
การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการพัฒนาปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ปีงบประมาณ 2557
การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ปีการศึกษา 2557
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ไฟล์ 2
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมเพื่อพัมนาคุณภาพ
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”
การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ไฟล์ 2
การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ไฟล์ 1
รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ผลการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐"
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี" My Bright Smiles "Global Art Contest
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
โครงการรณรงค์เชิิญชวนสมาชิก TOBENUMBERONEและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาท ขึ้นไปเพื่อสนับสุนการดำเนินงานมูลนิธิTOBENUMBERONE
ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชุปถัมภ์
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2557
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2557
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 2
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันครู
ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา 2557
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2557
การประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
แจ้งให้ส่งบัตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557
ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุน EDF ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งให้ส่งบัตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ขอเชิญประชุมจัดงานวันครูอำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2557
การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ และสายอาชีพ ประจำปี 2557
ขอเรียนเชิญ "งานเกษตรสุรนารี ๕๗ และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) ภาคเรียนที่ ๒ ปรจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
แผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี2557
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
ส่งสำเนาสมุดบัญชีแสดงยอดเงินทุน EDF
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอรัตนบุรี)
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (แจ้งผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน"
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4 (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง)
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๖
การแข่งขัน "taamkru Online IQ & Math Challenge Asia"
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดคลิปวีดีโอความปลอดภัยทางถนน"
ขอความร่วมมือเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล"
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
บ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกกับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๖"
การแข่งขันกีฬารายการ "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ " ครั้งที่ ๒๕
การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี ๒๕๕๖
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบอุทกภัยจังหวัด
ขอเชิญประชุมเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีการศึกษา ๒๕๕๖(ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙"
แจ้งผลการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖
ผลการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๙
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2557
โครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award)
การประกวดเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิตในกลยุทธ์ที่ 3 ปงม. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (เอกสาร ๒)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (เอกสาร ๑)
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอล วอลเลย์บอล 2013
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งผลการคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ดีเด่น (โรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี)
แจ้งผลการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มื้อเช้า เราพร้อม กับ คนอร์ EAT PLAY LOVE"
การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวีัยนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ด่วนที่สุด) เอกสาร 2
การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวีัยนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ด่วนที่สุด) เอกสาร 1
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา 2556
เกณฑ์อาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
แจ้งส่งเอกสารคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔
การแข่งขันฟุตบอล 5 คน "สพฐ-เอพีฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3"
กำหนดโครงการ "หารคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน
การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมการประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ "PMAC 2014 World Art Contest"
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง"
กำหนดวันจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐิจสร้างสรรค์ "เมืองหัตถศิลป์ถิ่นโภชนา ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖"
ส่งสื่อการเรียนการสอน และผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนโตโพรเทคส์ ประจำปี ๒๕๕๖
การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2556
มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่ง นักเรียน (ด่วนมาก)
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน หลักสูตรทบทวน (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอโนนนารายณ์)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก ครั้งที่ ๒๓
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖"
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสารเพิ่มเติม)
การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน ( ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 )
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๔)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๓)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๒)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๑)
แจ้งกำหนดการออกประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี โรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี
การดำเนินงานประกวดกิจกรรม TOBENUMBERONE ประจำปี๒๕๕๖
ส่งแผ่นพับ "ผลิตภัณฑ์ป้องกันจำกัดยุง รู้จักใช้...ลดภัยไข้เลือดออก"
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี งบปนะมาณ ๒๕๕๖ เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ระดับประเทศ
มอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ พี.ฮอดนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สมัคคี ปี ๙"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2556
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญประชุม (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
ขอความร่วมมือในการจัดการโครงการสงบนนิ่งร่วมจิตอธิษบานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันโครงการแข่งชันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งกิจกรรมเข้าประกวด ประจำปี ๒๕๕๖
แผนประเมินโรงเรียนสุขภาพอำเภอรัตนบุรี
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี
การอบรมตัดต่อภาพและเสียง (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติดปี 2556
โครงการควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา รอบที่ อีดีเอฟ ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญประชุม
การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรีการประชุมเพื่อเอกภาพในการจัดการศึกษา
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสพป.สร.อ่อนหวาน ปี 2556 และกรอกแบบประเมินตนเอง
คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธฺมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๖
การประโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์แห่งประเทศไทย " ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริม และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ครูที่รับผิดชอบอนามัยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของอำเภอรัตนบุรีและอำเภอโนนนารายณ์ ไปเข้ารับการประชุม สมัมนาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ณ หอประชุม โรงพยาบาลรัตนบุรี
แจ้งประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอบและช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.สร๒)
ขอเชิญร่วมฟังการสนทนาธรรมและร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนวิชาระเบียบแถว ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤาภาคม 2556 ณ โรงเรียนรัตนวิทยาคม ติดต่อรับแผ่น DVD เอกสารการฝึกอบรม ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"
การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดโรงเรียนในเขตอำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ เข้ารับการอบรม
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556
โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันสัสสาอัยยิกาเจ้า
การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
อบรมการจัดทำโปรแกรมการวัดและประเมินผลระบบออนไลน์
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การนำเขาข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2556
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556
การประชุมและฝึกอบรมขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาวงวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อนักเรียนทีมีภาวะทุพโภชนาการ
การจัดสรรเงินองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนโรงเรียนดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งกำหนดการดำเนินงานโครงการสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๖ (Best Public Toilet of the year 2013)
แจ้งกำหนดการการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2556
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl For Mom ปีที่ ๑๑
เสนอกิจกรรม ฟริท-ซี รักษ์โลก ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา
การจัดประกวดภาพวาดระบายสี โครงการ มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด
ประสานกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ตามมติ ครม.
แจ้งผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสุรินทร์ ปี 2556
โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันสัสสาอัยยิกาเจ้า
การประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน kao international environment painting contest for children ครั้งที่ ๔
ขอให้เข้มงวดเรื่องการการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖
การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ คั้งที่ ๘/๒๕๕๖
การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเียบวินัยในสังคม ประจำปี 2556
การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศกึษา ครั้งที่ ๑
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรตามหลักสูตรค่ายธรรมวุธ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเภอรัตนบุรี
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิตในกลยุทธ์ 3 ปีงบประมาณ 2556
การประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การเตรีตวามความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
ขอความร่วมมือเขียนเรื่องเล่าความสำเร็จ ’โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุมกรอบ’
ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2556
ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพเชิงทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 9"
การประชุมและฝึกอบรมขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ประจำปี 2556 ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้งไปแล้ว
เรียนเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียน อำเภอรัตนบุรี ทั้ง 4 เครือข่าย ประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรองสมานมิตร จิตหนักแน่น
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว ปี 2556 ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ดังนั้นให้โรงเรียนทุกโรงส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2556 ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2556 (เอกสารแนบ 3)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2556 (เอกสารแนบ 1 และ 2)
การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬษและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asain Fund.
ขอเชิญร่วม "โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก"
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556 (แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่การฝึกอบรม)
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2556
  [ ]
เชิญประชุม
เชิญคณะทำงานวัดผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม
การนิเทศติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖๐
แจ้งผลและเข้าสอบคัดเลือกตามกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
ประชาสัมพันธ์โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาระดับชาติหรือ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2560
****ด่วนที่สุด**** เรื่อง คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
****ด่วนที่สุด****ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม โครงการ “เปิดม่านเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC :Professional Learning Community)
ด่วน...ประกาศรายชื่ิอครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559
ขอเชิญส่งบุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนผู้ช่วยครู และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้นำทางวิชาการตอนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตามโครงการ สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การเบิกงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
****ด่วน****เปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม การคัดเลือกครูผู้สอน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ขอเชิญประชุมตามโครงการ "เปิดม่านเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560"
ขอเชิญคณะทำงานประชุมโครงการ “เปิดม่านเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”
แจ้งตรวจสอบข้อมูลผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559
เชิญประชุมคณะกรรมการการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย
ด่วน...แจ้งรายชื่อครูรับเกียรติบัตร O-NET, NT 2558-2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ตอบรับการอบรม PLC การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community
การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
.ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ปฏิบัติการขยายผลการสร้าง“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) สู่สถานศึกษา ด่วน
ขอเชิญคณะวิทยากรประชุมเตรียมการอบรมปฏิบัติการขยายผลการสร้าง“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) สู่สถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและคณะทำงาน PLC
ขอเชิญคณะทำงานประชุมโครงการ “เปิดม่านเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”
ด่วน...แจ้งโรงเรียน โหลดไฟล์ เปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนกรอกรายชื่อครูเพื่อรับรางวัล เกียรติบัตร O-NET, NT ปี 2558, 2559
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง การดีของโรงเรียนต้นแบบ ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ระดับภูมิภาค
***อัพเดตรายชื่อ****วันที่ 26-5-60 เวลา 9.00 น.***แบบตอบรับการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN EDUCATION) ทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนต้นแบบอาเซีย6
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านยาเสพติดตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
***ด่วนที่สุด***แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มในสังกัดขอเชิญประชุม
แจ้งการติดตามการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศูนย์ PEER
การจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE โรงเรียนประถมศึกษา
***ด่วน***ประชาสัมพันธ์ส่งแบบตอบรับโครงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม
***ด่วน***แบบตอบรับการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN EDUCATION) ทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนต้นแบบอาเซียน
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยตรวจสอบและกรอกข้อมูลผลการสอบมาตรฐานกลาง
แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN EDUCATION) ของโรงเรียนต้นแบบอาเซียน
แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN EDUCATION) ทุกโรงในสังกัด
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและคณะทำงาน การอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การเข้าค่ายนักเรียนยุวชนคนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
แจ้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2560