สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 2
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย ๑.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙๒๘๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ๒.แบบสอบถาม ๓.โครงการเกษตรเพื่ออาหารวันของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 2
 
เมื่อ : 2014-01-14 09:00:16