สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้ (1)สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2560 (2) เมื่อดำเนินการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (3) แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเซ็นรับเกษียณที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในเดือนธันวาคม 2556 ให้แล้วเสร็จ (4) หากเห็นว่า วัน เดือน ปี เกิดไม่ถูกต้องตรงกันกับ ก.พ.7 ให้รีบยื่นแก้ไขโดยด่วน (5) หากไม่มีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณในปีที่สำรวจให้โรงเรียนยืนยันให้ทราบด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบฟอร์มสำรวจ
 
เมื่อ : 2013-11-18 11:11:25