สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ต้องการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตอบแบบสอบถามการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งก่อน ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือ ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่ ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ ไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ การให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้โรงเรียนรวบรวมและจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2013-11-04 14:29:00