สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 1 ชุด แล้วนั้น หากท่านยืนยันที่จะใช้ชุดที่ส่งนั้น เพื่อคณะกรรมการกำกับ ดูแล และให้คำปรึกษา ได้แนะนำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประกวดในระดับภาค โปรดแจ้งโดยด่วน ที่หมายเลข 084-6011470 เล่มที่ 1 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมิน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 หน้า (เฉพาะประเภทครูผูสอนยอดเยี่ยม) จำนวน 4 เล่ม เล่มที่ 2 เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมิน เช่น ผลการสอบ O-NET หรือ NT , ตัวอย่างแบบประเมิน , แผนการจัดการเรียนรู้ , คำสั่งการปฏิบัติงาน , รูปภาพ เป็นต้น จำนวน 4 เล่ม ตามเกณฑ์การประเมิน เอกสารการประเมิน เล่มที่ ๒ หน้า ๔๓๙ ข้อ ๖.๔
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ
 
เมื่อ : 2013-11-01 15:48:34