สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(มรภ.บุรีรัมย์)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดการอบรม จำนวน ๔ รุ่น รุ่น ๆละ ๓ ห้อง รวม ๑๒ ห้อง ดังนี้ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ห้อง อบรมวันที่ ๑๔ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรผู้บริหารและครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ห้อง อบรม วันที่ ๑๕ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ห้อง อบรม วันที่ ๒๑ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ห้อง อบรม วันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - กำหนดการ
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ
 
เมื่อ : 2013-10-11 14:24:47