สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรายงานตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
ในกลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ ๕. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ ต้องกรอกข้อมูลการประเมินตนเอง ๒๙ ประการ ทางเว็ปไซต์ www.vitheebuddha.com และกรอกแบบฟอร์มการประเมินตนเอง และหลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย หรือโครงการ ส่งมายังกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ
 
เมื่อ : 2013-09-26 10:32:50