สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 7
 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้ดำเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2559 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 6 รุ่น รวม 116 โรงเรียน และในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ขยายโรงเรียน รุ่นที่ 7 ทั้งนี้ได้จัดสรรโควตาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำหรับโรงเรียนทั่วไป (ขนาดใหญ่และขนาดกลาง) จำนวน 10 โรงเรียน และสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 1 ที่สนใจและมีความพร้อมได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครกลับภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อคัดเลือกและส่งข้อมูลโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ฯ รุ่นที่ 7 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 
เมื่อ : 2017-04-09 20:32:37