สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
ด้วยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอให้โรงเรียนในสังกัดรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยถือปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบจำนวนวันลาให้ถูกต้อง และผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรองความถูกต้อง 2. ข้าราชการที่ไปช่วยราชการหรือมาช่วยราชการ ให้หมายเหตุไว้ด้วย 3. กรณีการลาที่วันลาคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้นับรวมเป็นวันลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เช่นการลาคลอด และการลาอุปสมบท 4. ส่งแบบรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จำนวนอย่างละ 1 ชุด โดยลงเฉพาะจำนวนวันลา ไม่ต้องลงจำนวนครั้งที่ลา 5. สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ลาเกิน 60 วันทำการ ในปีงบประมาณ 2556 ขอให้ ทำเรื่องฃออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบฟอร์มรายงานวันลา
 
เมื่อ : 2013-09-04 16:29:17