สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด จะจัดอบรมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ในการนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อให้สหกรณ์ฯ ทราบ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารให้เพียงพอตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน งานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2017-03-16 10:00:30