สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบไตรภาคี เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาการให้มีมาตรฐาน เป็นระบบ และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดการประเมินในระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
- แนบท้ายคำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ 50/2560
 
เมื่อ : 2017-03-13 13:09:44