สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้กำหนดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามรูปแบบไตรภาคี เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาการให้มีมาตรฐาน เป็นระบบ และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดการประเมินพร้อมกันในระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2560 และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละกลุ่มโรงเรียน (รวมกลุ่มสามโรงเรียนขึ้นไป) ทั้งนี้ขอให้ท่านได้แจ้งให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เตรียมความพร้อมนักเรียน สถานที่ และสื่อ/วัสดุอุปกรณ์การประเมินดังคู่มือการประเมินพัฒนาการ เพื่อรับการประเมินตามปฏิทินการประเมินของคณะอนุกรรมการ ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่ 50/2560 พร้อมทั้งบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ และบันทึกผลการประเมินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบไฟล์ excel ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และส่งกลับ กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย ทางอีเมล์ twb919@hotmail.com ภายในเดือนมีนาคม 2560 (ทั้งนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี แล้ว)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
- แบบบันทึกผลการประเมิน ระดับปฐมวัย
 
เมื่อ : 2017-03-09 16:38:59