สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมิน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้กำหนดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคน ทุกโรงเรียน ตามรูปแบบไตรภาคี เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาการให้มีมาตรฐาน เป็นระบบ และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดการประเมินพร้อมกันในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2560 โดยกำหนดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ทั้งนี้ โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-03-03 10:25:02