สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ที่ตั้งอยูในพื้นที่ปกติ
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลโรงเรียนคุณภาพต้นแบบการจัดการศึกษา และข้อมูลโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบฟอร์มรายงานฯ
- ตัวอย่างการรายงานฯ
 
เมื่อ : 2017-03-02 16:09:43