สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้กำหนดการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคน ทุกโรงเรียน ตามรูปแบบไตรภาคี เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาการให้มีมาตรฐาน เป็นระบบ และสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดการประเมินพร้อมกันในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการดังกล่าว จึงได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด จึงขอให้ท่านได้แจ้งและอนุญาตให้ครูปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน ได้เข้าประชุมปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-03-02 14:45:23