สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตร
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 สำหรับครูปฐมวัยแกนนำ เพื่อจัดทำหลักสูตรและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการชี้แจงการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด จึงขอให้ท่านได้แจ้งและอนุญาตให้ครูปฐมวัยแกนนำ รายนามดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน ได้เข้าประชุมปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-02-27 15:11:56