สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ปีการศึกษา ๒๕๕9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการประเมินโครงการโดยใช้ระบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมโดยใช้ใบกิจกรรมแบบใหม่ และโครงงานแบบวัฏจักรการสืบเสาะ สำหรับโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3, 6 และโรงเรียนที่จะขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการประเมินออนไลน์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และการส่งเอกสารประกอบการประเมินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่าน คือ 1. นางจันทนา การะเกษ โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 2. นางสาวรติรส ศิลป์ศิริวานิชย์ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 3. นางประไพศรี ปานเพ็ชร โรงเรียนบ้านบะ 4. นางชลิตา วิเศษ โรงเรียนบ้านตูม (อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 5. นางพัชรา หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 6. นางชไมพร ศรีเกิน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย และเป็นวิทยากรแกนนำทางด้านการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการท่าตูม ชุมพลบุรี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-02-16 11:08:39