สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่จะขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 56 โรงเรียน เพื่อดำเนินการประเมินออนไลน์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม ชุมพลบุรี จึงขอให้ท่านได้อนุญาตและแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์ ฯ ตามกำหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ให้นำข้อมูล 1) แบบสอบถามในระบบออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับ 2) แบบสรุปกิจกรรมการทดลอง ๓) โครงงานวิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการ สืบเสาะ และนำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาพร้อม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-02-14 14:18:54