สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"
 
แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ"คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"ทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- คู่มือการกรอกแบบสอบถาม
 
เมื่อ : 2017-02-08 13:10:54