สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ( มกราคม ๒๕๖๐)
 
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนและบันทึกผลผ่านทางระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิก (e-MES) ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-๖( เดือนมกราคม ๒๕๖๐)
 
เมื่อ : 2017-01-20 00:40:00