สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการประเมินออนไลน์ สำหรับโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3, 6 และโรงเรียนที่จะขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 56 โรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจและดำเนินการประเมินออนไลน์ ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม ชุมพลบุรี จึงขอให้ท่านได้อนุญาตและแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ จำนวน 2 คน (ครูผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรอกข้อมูลในระบบ) ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์ ฯ ตามกำหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ให้นำข้อมูล 1) แบบสอบถามในระบบออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับ 2) แบบสรุปกิจกรรมการทดลอง ๓) โครงงานวิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการสืบเสาะ และนำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาพร้อม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-01-19 16:00:18