สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา : EMIS (ระยะสุดท้าย) ก่อนประมวลผลและปิดระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/สค./56)
 
สพป.สร.2ขอแจ้งผลการรายงานข้อมูล EMIS (ระยะสุดท้าย) ก่อนประมวลผลและปิดระบบ มายังโรงเรียนในสังกัดทราบ ว่าในขณะนี้ สพป.สร.2 ได้ดำเนินการรายงานทั้งสิ้น 222 โรง จาก 223 โรง (คิดเป็นร้อยละ 99 ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ขอมูลEFA ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอินเตอร์เน็ต ส่วนข้อมูลบุคลากรอยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง สพป.สร.2จะแจ้งให้ทราบในรายการที่ต้องแก้ไขเป็นรายโรงไป) ทั้งนี้ได้แนบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลมาเพื่อทราบ หากถึงกำหนดระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลที่ สพฐ.กำหนด จะถือว่าโรงเรียนไม่ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลในส่วนที่ขาดหายไป และจะไม่มีฐานข้อมูลในระบบ ดังนั้น หากโรงเรียนดังกล่าวประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลขอให้ติดต่อกลับมาที่ 0868716780 / 044598896 โดยด่วน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อและรายการที่โรงเรียนไม่มีการรายงานข้อมูลEMIS
 
เมื่อ : 2013-08-29 17:06:38