สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
 
ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้จัดส่งแนวทางตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นหัวข้อในการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 1 กำหนดประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ดังนี้ 1) แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบและ 2) แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ เป็นไปตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด จึงให้ท่านตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบดังแนบ และรวบรวมประเมินผลในภาพรวม จัดส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนง ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสอบถามการติดตาม
 
เมื่อ : 2017-01-04 10:35:17