สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ชี้แจงการทดสอบ Pre O – NET, Pre – NT และทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 
ด้วยแบบทดสอบ Pre O – NET, Pre – NT และทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อสอบบางตอนเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ จึงขอความอนุเคราะห์สนามสอบเตรียมกระดาษหลายเส้นเพื่อให้ผู้เข้าสอบใช้ในการเขียนตอบคำถาม จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-12-26 13:50:42