สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2/2559 (พ.ย.2559)
 
แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 (พฤศจิกายน 2559)ตามหนังสือที่อ้างถึง ศธ 04167/1675 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559 พร้อมนี้สพป.สร.2 ได้จัดส่งแบบประเมินการอ่านฯ มาพร้อมนี้ดังเอกสารที่แนบ และให้ทุกโรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งกรอกผลการประเมินในระบบ E-MES ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ ที่ ศธ 04167/1675 ลวท.24 พ.ค.2559
- แบบประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2559)
 
เมื่อ : 2016-11-15 09:59:13