สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ 7- 12)
 
ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 7.กรอบแนวทางการจัดตั้งงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 8.ลักษณะอาคารและสิ่งก่อสร้าง
- 9.แบบสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- 10.แบบฟอร์ม ปร.4 5 6 ปีงบ 2561
- 11.แบบฟอร์มคำขอตั้งบประมาณสิ่งก่อสร้าง
 
เมื่อ : 2016-11-08 16:21:12