สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้ังนี้ (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทจำนวน 12 หลัง (2) รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 45 แห่ง โดยให้ รร.จัดส่งแบบประมาณ ปร.4,5,6 จัดส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนด้วย เนื่องจากการปรับปรุง ค่า Factor F ไหม่ จากเดิม 1.2708 ปรับปรุงเปน 1.3074 ส่งกลุ่มแผน 31 ตุลาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรร+ สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-10-20 10:28:51