สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
 
เมื่อ : 2016-10-10 09:29:32