สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office) ในวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 (ข้าราชการครู และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (ข้าราชการครูในโรงเรียนที่สังกัดอำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ โรงเรียนละ 1 คน ตามรายชื่อ admin ที่ส่งมายังเขต ) รุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 (ข้าราชการครูในโรงเรียนที่สังกัดอำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี โรงเรียนละ 1 คน ตามรายชื่อ admin ที่ส่งมายังเขต ) ให้ผู้เข้าอบรม เตรียมข้อมูลตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น โน้ตบุ๊ต ปลั๊คไฟ มาด้วยในวันอบรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
 
เมื่อ : 2013-08-22 11:05:58