สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2563
 
ให้ส่งทุกโรงเรียนหากโรงเรียนใดไม่มีคนเกษียณให้ทำหนังสือยืนยันมาด้วย สำหรับลูกจ้างประจำให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ ส่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเซ็นรับทราบเกษียณที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้แล้วเสร็จ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและแบบสำรวจ
 
เมื่อ : 2016-09-23 09:15:30