สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม - กันยายน)
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนักที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าธรรมโชติ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไปนั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านตาม รายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ และท่านผู้มีเกียรติ ที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
- หนังสือราชการ/เอกสารแนบ2
 
เมื่อ : 2016-09-21 10:33:25