สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน จรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน ตามข้อบังคับของคุรุสภา ในวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมชุดขาวปฏิบัติธรรม มาให้พร้อมด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-09-15 12:01:27