สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมปฏิบัติการ การจัดทำแบบสรุปกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์ตามโครงการ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้กำหนดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแบบสรุปกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 6 ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จำนวน 13 โรงเรียน ในวันที่ 15 – 16 กันยายน ๒๕๕9 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม ชุมพลบุรี จึงขอให้ท่านและครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ จำนวน ๒ คน ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแบบสรุปกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ ตามกำหนดเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. (ผู้บริหารโรงเรียน ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ ฯ วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.) ทั้งนี้ให้ครูผู้รับผิดชอบได้นำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาพร้อม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-09-12 20:35:28