สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรายงานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KPI Report System :KRS) และระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan Report System :ARS) ในรอบ ๑๒ เดือน ในการนี้ ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาการรายงานรอบ ๑๒ เดือนแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลแล้วส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อสรุปและรายงานข้อมูลผ่านระบบ ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-09-09 10:03:35