สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตน จรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน ตามข้อบังคับของคุรุสภา ในวันที่ ๑๖-18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งและอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (รายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้ารับการพัฒนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เบิกค่าเดินทางไปราชการจากโรงเรียนต้นสังกัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ 1
- เอกสารแนบท้าย 2
- เอกสารแนบ 3
 
เมื่อ : 2016-09-07 10:29:08