สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้ง คำสั่งคณะทำงานวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สพป.สร.2 จึงแต่งตั้งคณะทำงานดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-09-06 12:52:05