สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
 
ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 24075/ว 105 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งและประกาศผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 42 โรงเรียน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดการ การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอให้ท่านได้แจ้งและอนุญาตให้บุคลากรรายนามดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ได้ไปราชการตามกำหนดการการรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการสำหรับตัวแทนรับตราและคณะทำงานดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-08-18 11:33:04