สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมรายชื่อตัวแทนที่จะรับตราพระราชทาน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงขอให้ท่านได้ส่งรายชื่อตัวแทนพร้อมรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวทางอีเมล์ : twb919@hotmail.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และขอให้ท่านได้แจ้งและอนุญาตให้บุคลากรดังกล่าวไปราชการตามกำหนด โดยกำหนดเดินทางไปพร้อมกัน ด้วยการจ้างเหมารถโดยสาร ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2016-08-10 16:38:48