สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยชั้น ป.1 - 6 ครํ้งที่ 2 (ส.ค.2559)
 
แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดเครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1 - 6 ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม 2559)และดำเนินการวัดประเมินผลนักเรียนตามเครื่องมือที่กำหนด รายงานข้อมูลผ่านระบบ E -mes ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันในระบบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสืือนำส่ง
- เครื่องมือวัดและประเมินผล ป.1-6
 
เมื่อ : 2016-08-05 17:03:41