สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 
แจ้งทุกโรงในสังกัด เสนอแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 11 ข้อ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- แบบโครงการ
 
เมื่อ : 2016-08-03 11:01:12