สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ขอให้โรงเรียนเขียนโครงการตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบโครงการ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น โครงการเขียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 11 ข้อ เป็นค่าใช้จ่ายในงบดำเนินงาน ศึกษารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- แบบโครงการ
 
เมื่อ : 2016-08-01 17:32:43