สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม งบประมาณปี พ.ศ.2559
 
1.สัญญาจ้าง/สัญญาคำ้ประกัน ให้ดำเนินการดังนี้ 1. รายระเอียดในสัญญาจ้างยังไม่ต้องระบุ เมื่อวันที่....ให้เว้นไว้ 2. จัดเร่ียงเอกสารตามข้อที่ระบุตามหนังสือสั่งการ แยกเป็นชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้างพีเลี้ยงเด็กพิการ
- แบบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-06-02 15:41:43