สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จำนวน ๒๘ ราย รายละเอียดปรากฏตามประกาศดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
- ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
- แบบคัดค้านผลงาน
 
เมื่อ : 2016-05-29 00:10:56