สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559
 
ได้จัดสรรให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 56 โรงเรียน ๆละ 8,000 บาท ( ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ 04167.04/793 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ) 1.ให้โรงเรียนจัดทำโครงการโดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนในเรื่องลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.งบประมาณ เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามเอกสารตัวอย่างที่แนบ 3.เนื่องจาก ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ( ดำเนินการตามโครงการให้เสร็จและส่งเอกสารเบิกจ่ายที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ )
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
 
เมื่อ : 2016-05-16 15:53:39