สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
กรอบและแนวทางการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ BBL (Brain Based Learning) สพฐ.
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ สพป.สร.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/1388 ลว 28 เมษายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กรอบและแนวทางฯ
 
เมื่อ : 2016-05-16 15:35:16