สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
แบบสำรวจความต้องการของข้าราชการครู ต่อการกู้ยืมเงินทุนหนุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี 2559 ส่งตามหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว1578 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสำรวจความต้องการของข้าราชการครูู ปี 2559
 
เมื่อ : 2016-05-13 10:05:23