สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ยื่นคำขอกกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว1578 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ฯ พ.ศ. 2559
- แบบคำขอกู้เงิน ทป.1 (ฉบับปรุง พ.ศ. 2559)
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด
- คำรับรองหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน
 
เมื่อ : 2016-05-13 09:52:02