สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม)
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดอีสาน บ.นาวอง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ. สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ และท่านผู้มีเกียรติ ที่มีความประสงค์ร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-05-11 15:02:53