สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อรองรับระบบการปฏิบัติงานและพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและสายไฟฟ้าต่อพ่วงมาด้วย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- ตารางอบรม
 
เมื่อ : 2016-05-03 10:39:57