สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
 
สพฐ.กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ที่จะยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ยื่นคำขอพร้อมแบบรายงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- การลงนามรับรองเอกสารรายงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 
เมื่อ : 2016-04-19 16:16:23